About Nyri

At Tekko 2018, looking out over the Allegheny River

Nyri A. Bakkalian, Ph.D. is an Armenian-American queer woman by birth, and is proud to have called the Japanese and American Northeasts her home. She earned her doctoral degree in history from the University of Pittsburgh in 2017, where she was mentored under the tutelage of Richard Smethurst, William Chase, and Evelyn Rawski. She has produced nonfiction, fiction, and photography content for more than a dozen publications, including two newspapers and five anthologies. What’s her secret, you ask? Garlic and Turkish coffee (but really mostly Turkish coffee). For interview requests or speaking engagements, contact nyri (at) riversidewings (dot) com.

ナイリ・バッカリアンはピッツバーグを拠点とする作家・画家・歴史研究者である。名教授リチャード・スメサースト博士の弟子であり、2017年ピッツバーグ大学歴史学部より博士学位を受け、以来作家・研究者活動に入る。連絡したいお方は御気軽に是非 nyri アット riversidewings ドット com からお願いします。

Դոկտոր Նայիրի Պաքքալեան, Բիցպըրկի մէջ գործող գրագէտ-գծագրիչ-պատմաբան է: 2017ի շրջանավարտ է Բիցպըրկի Համալսարանի Պատմութեան Բաժինէ: Հպարտ է Ամէրիկեան ու Ճաբոնական հիւսիս-արեւէլեան շրջաններու բնակիչ եղած ըլլալով: Կապակցիլ փափաքող անձերէ կը խնդրուի՝ գրել emailով Դոկտ. Պաքքալեանին, nyri էդ riversidewings տոդ com հասցէով: